สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมครูแนะแนวประจำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้       นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูแนะแนวประจำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูแนะแนวประจำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของครูแนะแนวประจำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และจัดตั้งศูนย์แนะแนวระดับอำเภอ ทั้ง ๕ อำเภอกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูแนะแนวประจำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 คน โดยมี      นายชัยณรงค์ บรรลังเดช และนายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความแก่รู้ผู้เข้ารับการอบรม