การประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตาม สรุปรายงานตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานการประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตาม สรุปรายงานตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม