พิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

สพฐ.มอบหมายให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 กันยายน 2563 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ
ในการนี้ ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต สู่สาธารณชน และคัดเลือกผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ นำไปปรับใช้ ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทางโครงการจึงจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
ด้าน ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ประธานพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตได้กำหนดนโยบาย จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ที่กำหนดเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญประเทศชาติ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ที่มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพฐ. คือ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต”
ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และ 4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับ
ทั้งนี้ เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้น และเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมกันของทุกคนที่จะเปลี่ยนประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้ดำเนินการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และขอให้ทุกท่านได้ใช้เวทีแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ทีมข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงใหม่