สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการประกวดฯ โครงการโรงเรียนสุจริต

นางสาวศิริพร แทนทด และนางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้ ๑) นายสาคร เจริญกัลป์ ผอ.รร.วัดสารนารถธรรมาราม นำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหาร ๒) นางแสงหล้า คล้ายคลึง ครู รร.บ้านยางงาม นำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของครู ๓) นางสาวนุสรา พึ่งนุสนธ์ ครู รร.วัดสารนารถธรรมาราม นำเสนอ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ๔) นายณรงศักดิ์ ใจยะ ครู รร.ชุมชนวัดตะเคียนงาม พร้อมด้วยนักเรียน ๔ คน นำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยเป็นการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ