สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Coding

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Coding ในระยะที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมี ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี คณะครุศาสตร์ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project Based Learning) การใช้สื่อชุดคำสั่งไมรโครบอร์คอนโทรลเลอร์ Kid Bright และมอบวุฒิบัตรการอบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นอย่างสูงที่นำโครงการดีมีประโยชน์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนได้นำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่