การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ และยังส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเข้าประกวดและนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางจุติมาพร เชียงกา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบการการปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และดำเนินการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของผู้เรียนต่อไป โดยดำเนินการคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑๓