รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล),โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.จัตุรัส และน.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์