++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน 2563 และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ปี 2564++

<<<วันจันทร์   ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ผอ.ปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบนรายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน