สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564 โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์การดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายทัศพงษ์ พรหมทา ก.ต.ป.น.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายเกียรติศักดิ์ บุญกัณหา ก.ต.ป.น.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายวัฒนะ ทองสุ ก.ต.ป.น.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย นายอุดม โพธิ์ชัย ก.ต.ป.น.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และมอบของที่ระลึกให้กับ นายวัฒนะ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย นายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ นายโอกาส รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ นายทวนทอง พงษ์จันโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang