สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 ธ.ค. 2561 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายกรทรวงศึกษาธิการที่จะเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 จึงจัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ ในประเด็นหลักสูตรและการเรียนรู้ สื่อการสอนและตำราเรียน การประเมินผู้เรียน การประเมินโรงเรียน บุคลากร และการเงิน จากคณะกรรมการเตรียมการขับเคลื่อนฯ ที่ร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ฯ โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี ร่วมรับฟังและมอบแนวคิดในการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

ภาพ / ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต และสพป.ปัตตานี เขต 1
ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ