นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัด จำนวน ๕ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ๒) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ๓) โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ๔) โรงเรียนสียัดพัฒนา  และ ๕) โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ซึ่งดำเนินงานตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดีของบ้านเมือง มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน ๔ ด้านได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ๓) มีคุณธรรม ๔) มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยในภาคเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา