งานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 และ ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1

วันที่ 28 กันยายน 2563 ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระด้านการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 และ ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ลำดับที่ 2 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด