สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายปริญญา รักพ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพญาเม็งราย ,โรงเรียนภูซางวิทยาคม และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว