สพม.35 ถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชี้แจงรายละเอียดการถอดบทเรียน ครั้งนี้  บุคลากรเข้าร่วมประชุม 45 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อ 29 กันยายน 2563

สุทัศชัย  จันโท/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ