สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งก่อนเปิดการประชุม ได้มีพิธี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานและประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2563 นี้ ในการนี้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ ได้มอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวนเงิน 20,000.- บาท,และนางวรรณภา  ภู่ดัด มอบจำนวนเงิน 10,000.- บาท เข้ากองทุนฯ และผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 19 เครือข่ายที่แสดงมุทิตาจิตต่อการเกษียณอายุราชการของทั้งสองท่าน เป็นเงิน 63,400.- บาท รวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน  93,400.- บาท