สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดณ ห้องประชุมประดับพลอย
โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด