สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โดย นางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ด้าน นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานกล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการบริการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ หรือการเข้าใช้ข้อมูลขององค์กร หรือหน่วยงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ“โครงการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และชุมชนแห่งการเรียนรู้” ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการศึกษา ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิด และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณวิทยากร ที่มาให้ความรู้ เรื่องการสมัคร Google Account การจัดทำ Google Document (Google From, Google Sheet) การจัดทำ QR Code จากนางอัญชลี อภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด และการจัดทำ Google Site การอัพโหลดเอกสาร ผ่านเว็ปไซต์ สพม.34จากนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.34 กระผมคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะรับความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาองค์กรต่อไป
ท้ายที่สุดนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ขอขอบคุณผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านขออวยพรให้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ