สพม.35 มอบเกียรติบัตร “ผู้ออำแบบการเรียนรู้ออนไลน์”

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35มอบเกียรติบัตร “ผู้ออกแบบการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์” ตามโครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบ มื่อเรียนจบและทำแบบทดสอบผ่านแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์เกียรติบัตรอิเล็คทรอนิคส์ได้จากเว็ปไซต์ สพม.35 (E-Certificate)

วัชรี สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล/ภาพ-รายงาน

กลุ่มพัฒนาบุคคล/เจ้าของโครงการ