การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  น.ส.ณัฐณิช เหลืองโพธิ์แมน นักจิตวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว