สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 5 ราย

นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.3563 รอบที่ 1 จำนวน 5 ราย คือ น.ส.ธมลวรรณ จันทร์ฟอง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง น.ส.สุภัทนี แสงทอง วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังดินสอ น.ส.วรรธนี ศรีสุข วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดบึงลำ น.ส.ยุพา กลางจันทรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดบางสะพาน น.ส.สุดารัตน์ ดิเรกผล วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านปากยาง พร้อมให้โอวาทแก่ครูบรรจุใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ รักษาจรรยาบรณณวิชาชีพ ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป