กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 30 กันยายน 2563 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี ดร.เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 152 คน ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1