สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๓

 

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด และประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๘๗ คน และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ