สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๘ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๘ อัตรา ดังนี้ วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๓ อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา ประถมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย วิชาเอกละ ๑ อัตรา โดยมี นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พบปะและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ได้รับการการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูลาบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๘ อัตรา มีดังต่อไปนี้  วิชาเอกภาษาไทย ๓ อัตรา โรงเรียนบ้านหนองตราด โรงเรียนบ้านแท่นพระ และโรงเรียนบ้านหนองปลิง , วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๓ อัตรา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนบ้านหนองไฮ และโรงเรียนวัดกะทิง , วิชาเอกประถมศึกษา ๒ อัตรา โรงเรียนบ้านมะค่า และโรงเรียนวัดโนนสำราญ , วิชาเอกสังคมศึกษา ๒ อัตรา โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองไทร , วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๒ อัตรา โรงเรียนบ้านโนนศิลา และโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง , วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ อัตรา โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ , วิชาเอกพลศึกษา ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง , วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา โรงเรียนวัดขี้ตุ่น , วิชาเอกนาฏศิลป์ ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านโคกเปราะ , วิชาเอกดนตรีไทย ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์”