สพม.14 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ตามโครงการ “รักษ์ภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของนักเรียนด้านภาษาไทย และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร มีกิจกรรมที่ทำการแข่งขัน  4 รายการ ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ และอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 212 คน โดยมีนายถาวร  เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา   เรวดี….ภาพ / ข่าว