สพป.เลย เขต ๒ สร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นางสรัญญา  บุดดา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระ   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   และเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรได้ตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ  ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งกิจกรรมและภารกิจงานให้บุคลากรทราบ  ต่อด้วยกิจกรรม English on Monday  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม