ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ได้แสดงสัญญลักษณ์ปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณ 5 คุณลักษณะและขอให้
ทุกคนรักษาคุณงามความดีนี้ตลอดไป