สพป.นฐ.เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

5 ตุลาคม 2563 หอประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ    โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์  นายมิน  ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางจรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน เป้าหมายคือการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งหมด 47 โรงเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1. การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียนการประเมิน ITA สถานศึกษา” โดยมี ศึกษานิเทศก์วิไล คลศิลา ผู้นำเสวนา ร่วมกับโรเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่อยู่ในระดับต้น 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก  โรงเรียนวัดลาดปลาเคล้า  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน   2.การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งหมด 47 โรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนนำเสนอผลงาน  ด้าน 1โรงเรียน 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดทะเลบก โรงเรียนวัดสระสี่มุม โรงเรียนวัดกงลาดและโรงเรียนวัดสามง่าม  ด้าน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดหนองศาลา และโรงเรียนวัดสระสี่มุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีเปิด…ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดให้ร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ….

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1