สพม.19 เปิดโลกทัศน์การศึกษา “SESAO19 Model” ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนวัตกรรม (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท  อ.เมืองเลย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกทัศน์การศึกษา สพม.19” ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามแนวทางการขับเคลื่อน SESAO19 Model ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนวัตกรรม One School One Innovation Excellent Fair 2020 : ห้องเรียนคุณภาพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียน และการนำเสนอผลงาน Best Practice บนเวทีจากตัวแทนของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ โรงเรียนน้ำสวนพิทยาสรรพ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียภูหลวงวิทยา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียนนาแห้ววิทยา โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาคม และโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม พร้อมมอบเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผลงานนวัตกรรมดีเยี่ยมของโรงเรียน จำนวน 17 ผลงาน ผู้บริหาร จำนวน 11 ผลงาน และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 192 ผลงาน

………………………………………………..