สพม.19 พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาปีงบประมาณใหม่

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งมอบนโยบายสำหรับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในปีการงบประมาณ 2564

และได้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ นางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล นิติกรชำนาญการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


…………………………………………………