ครูและนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.มาริสา เสือเอี่ยม ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา และน.ส.จารุกิตติ์ นาดศรี นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน บุคคล และ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างสรรวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคลและประเภทนิติบุคคลหรืคณะบุคคล ประจำงบประมาณ พ. ศ. 2563 ผลการคัดเลือกมีจำนวน 475 รางวัล( 320ราย และ 155แห่ง/คณะ)
ภาพ/ข่าว โรงเรียนขุนยวมวิทยา