สพม.35 รับชม พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2563

วันพุธที่ 30 กันยายน  2563 นายประจักษ์  สีหราช ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35  รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/ 2563  ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
  2. สพฐ. คว้าอันดับสูงสุดขององค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 2 ปี
  3. การจัดสรรอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

  1. การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  2. การขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน “CCT MONOTOR” ภายใต้โครงการจัดสรร

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตอน สพท.กับการทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อเด็กยากจนพิเศษ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ