สพม.35 รายงานผลปี 2563 และวางแผนดำเนินงาน ปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  และวางแผนขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 โดยนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์ สรุป ประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ

กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)