การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการสภานักเรียนจิตอาสา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการสภานักเรียนจิตอาสา ของคณะกรรมการสภานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมี ตัวแทนจากคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว