สพม.14 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 22 ราย

วันที่ 5 ตุลาคม  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรายงานตัวผู้ทีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย  ประกอบด้วย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 ราย  ภาษาไทย 1 ราย  ภาษาอังกฤษ 8 ราย  สังคมศึกษา 2 ราย พลศึกษา 1 ราย คอมพิวเตอร์ 1 ราย เกษตร 1 ราย จิตวิทยาและการแนะแนว 2 ราย วิศวกรรมโยธา 1 ราย อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 ราย และเคมี  1 ราย โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14     ได้พบปะพูดคุย ปฐมนิเทศ ให้ข้อคิดกับครูบรรจุใหม่ เน้นย้ำในเรื่องความก้าวหน้าของตนเอง การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การปฏิบัติตนระวังเรื่องความผิดทางวินัย การปฏิบัติงานที่มีทั้งหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน อย่าให้เกิดปัญหา ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14    เรวดี…ภาพ / ข่าว

 

งานใ