สพป. กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ การเพียร นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดในปัจจุบัน และสามารถตอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และตามแผน XYZ Model รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไปข