ประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และได้มอบนโยบาย เรื่อง “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” พร้อมทั้ง ได้วาง 3 เรื่องหลัก ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ 1.) ดูแลความปลอดภัยนักเรียนและช่วยให้นักเรียนมีความสุข  2.) ลดความซ้ำซ้อนของงาน สะสางโครงการซ้ำซ้อนในโรงเรียนและงานที่สร้างภาระกับนักเรียน  3.) เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอิงมาตรฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว