สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อร่วมประชุมวางแผน ดำเนินการปฏิบัติการถอดบทเรียนการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดเตรียมเอกสาร แผนการสอน คู่มือและรายงานการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนรวบรวมผลงานจาการถอดบทเรียนในการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและบุคลกรทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อไป วิทยากร นายนิกรณ์ ปักกาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑