ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1