นร.ปฐมฐานบินกำแพงแสน กับ Active Learning Weekly

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา สะเต็มศึกษา การประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูธีรวัฒน์ บุญประสิทธิ์
โดยเริ่มจากปัญหา กล้วยน้ำว้าที่เน่าเสียไว ไม่สามารถเก็บได้นาน จึงหาวิธีการการถนอมอาหาร นั่นก็คือ การทำกล้วยตาก แต่การทำกล้วยตากแบบเดิมมีข้อจำกัดเรื่องของอุณหภูมิ แสงแดด ฝน จึงประดิษย์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา
แนวทางในการจัดกิจกรรมแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และให้วาดออกแบบวางแผนในการทำเริ่มลงมือปฏิบัติ โดยครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำเมื่อพบเจอปัญหาต่างๆ เมื่อเสร็จแล้ว ลองนำไปวางไว้กลางแดด เพื่อวัดอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของกล่อง
ทักษะที่เด็กได้รับ: กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน 1.ระบุปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวกับปัญหา 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. ออกแบบและดำเนินการแก้ปัญหา 5. ทดสอบและประเมินผล 6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1