สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดทุกคน มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมที่จะร่วมกันปฏิบัติในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณเทวาลัยพระพรหม ตั้งอยู่ถนนสายเอเซียหรือทางหลวงหมายเลข 32 ก่อนเข้าอำเภอพรหมบุรี ซึ่งเป็นพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน โดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้าง “เทวาลัยพระพรหม” ขึ้น ถัดจากทางเข้าวัดอัมพวันเล็กน้อย เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระอาจารย์ผู้เคารพรักยิ่ง และเป็นเอกลักษณ์สำคัญสืบสานตำนานเก่าแก่ของเมืองตามเจตนารมณ์ของชาวเมือง เผยแพร่ประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติ ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ของจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย