ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฎว่า สพฐ. ได้คะแนน 93.40 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้คะแนน 92.50 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 0.9 คะแนน เป็นอันดับ 1 ขององค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563