สพป.กระบี่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมอลงกต อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.กระบี่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)   ด้าน 11 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและด้าน 12 ด้านพัฒนากระบวนการเรียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่  และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร  พินะสา) “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” รวมทั้งนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่เน้นการยกระดับคุณภาพ โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 100%  นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วม  “ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน” ดำเนินการประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563