เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษาภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทั้งนี้ ได้เดินทางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น พร้อมให้คำแนะนำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนวัดโคกโก จังหวัดนราธิวาส