สพฐ.ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 10/2563


นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 10/2562 3 โดยมีวาระที่น่าสนใจคือเรื่องร่างคู่มือแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2564 ร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพสำหรับสภานักเรียน การจัดการเรียนการสอนและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 25563 เวลา 09.00 ณห้องประชุมสพฐ 1 อาคาร 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ