สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูภาษาไทย” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร  ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการจัดการอบรมและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูภาษาไทย” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีพุทธศักราช 2563  ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานกรรมเปิดกิจกรรมดังกล่าว การดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 207,000 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาท) ดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ.2563  ซึ่งมีผู้เข้าอบรม ได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.หนองคาย เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 150 คน