ร่วมการสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี

นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายอภิชาติ  พรหมฝาย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี  ของนายออน กาจกระโทก  สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3