ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

 

 

16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม      รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์    รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ ก่อนเริ่มประชุม ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์/กล่าวคำปฏิญาณตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรจนนำไปสู่การขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ต่อจากนั้น และได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านกาประเมินผลงานในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปี 2560 -2561 ผลการคัดเลือกสาถนศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรคณะทำงานดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนา สพป.นครปฐม เขต 1 ในการประชุมครั้งได้รับเกียรติจาก ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา เชิญชวนร่วมโครงการสวัสดิการฯ สำหรับข้าราชการและนักเรียน และแนะนำข้าราชการและลูกจ้างใหม่   ต่อจากนั้น ประธานในการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1