สพป.ชัยนาท จัดรอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for Teacher : C4T)

วันที่ 17 – 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for Teacher : C4T) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในระดับโรงเรียน ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท