ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาห้องเรียนพันธมิตรโรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร (MOU) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และ โรงพะเยาพิทยาคม เป็นการร่วมมือทางหลักสูตรวิชาการและการศึกษาพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 Hall 3-6 ของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว