การประชุมเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายคเณศ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง เข้าร่วมประชุมเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงษ์ คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว